Giá trị tương lai là giá trị có thể nhận được tại một thời điểm trong tương lai bao gồm số vốn gốc và toàn bộ số tiền lãi tính đến thời điểm đó. Vậy xác định giá trị tương lai của tiền như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu!

1. Giá trị tương lai của một khoản tiền.

– Trường hợp tính theo lãi đơn:

Fn = PV (1 + r .n)                

          Fn: Giá trị tương lai của khoản tiền tại thời điểm cuối kỳ thứ n

          PV: Số vốn gốc (vốn đầu tư ban đầu)

          r :  Lãi suất/kỳ

          n : Số kỳ tính lãi

– Trường hợp tính theo lãi kép:

FVn =  PV(1+r)n

Hoặc:                                                                      FVn =  V0.f(r,n)

Trong đó: 

          FVn: Giá trị kép nhận được ở cuối kỳ thứ n

         f (r,n) = (1+r)n  =>Thừa số lãi

         f(r,n): biểu thị giá trị tương lai của 1đ sau n kỳ với lãi suất mỗi kỳ là r tính theo phương pháp lãi kép.

2. Giá trị tương lai của dòng tiền đầu kỳ.

Chúng ta phân chia cách xác định giá trị tương lai theo dòng tiền đầu kỳ và cuối kỳ:

a, Cuối kỳ

– Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ không bằng nhau

          FV: Giá trị tương lai của dòng tiền cuối kỳ

          CFt : Giá trị của khoản tiền phát sinh cuối kỳ t

          r: Lãi suất 1 kỳ

          n: Số kỳ

– Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau (CFt = A)

b, Đầu kỳ

– Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kỳ không bằng nhau

          FV’: Giá trị tương lai của dòng tiền đầu kỳ

          CFt : Giá trị của khoản tiền phát sinh đầu kỳ t

          r: Lãi suất 1 kỳ

          n: Số kỳ

– Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kỳ bằng nhau (CFt = A)

>> Xem thêm: CÔNG TY VAY HOẶC MƯỢN TIỀN CỦA CÁ NHÂN VÀ CÔNG TY KHÁC

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv