Báo giá

Maxv Pro

$5.000.000

VNĐ

 • Quản trị hệ thống
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toàn hàng tồn kho
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán công cụ dụng cụ
 • Lập các báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo thuế
 • Quản lý số liệu liên năm

Maxv Pharmacy

$6.000.000

VNĐ

 • Quản trị hệ thống
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toàn hàng tồn kho
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán công cụ dụng cụ
 • Lập các báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo thuế
 • Quản lý số liệu liên năm
Facebook chat