Hướng dẫn Chi tiết Cách hạch toán Phí Xăng Dầu cho Kế toán

bởi | Th5 23, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Chi phí xăng dầu là loại chi phí thường xuyên được đưa vào khoản chi phí mà doanh nghiệp hạch toán. Nhưng không phải ai cũng biết cách hạch toán loại chi phí này.

Vậy hóa đơn xăng dầu có được đưa vào chi phí hợp lý hay không? Cách hạch toán ra sao?

1. Kế toán mua xăng dầu

Hạch toán phí xăng dầu sao cho chuẩn?

Hạch toán phí xăng dầu sao cho chuẩn?

1.1. Khi nhập khẩu xăng dầu về dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152, 156,…

Có TK 112, 131,…

Có TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Đồng thời phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Trường hợp nhập khẩu xăng dầu về dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp => Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 152, 156,…

Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1.2. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ => Phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá mua đã có phí xăng dầu, ghi:

Nợ TK 152, 156, 641, 642 (Bao gồm giá mua có phí xăng dầu)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 112, 331,… (Tổng giá thanh toán)

1.3. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, mua xăng dầu dùng cho hành chính sự nghiệp => Phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá đã có phí xăng dầu và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152, 156, 641, 642,… (Tổng giá thanh toán)

Có TK 112, 331,… (Tổng giá thanh toán)

>> Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỊCH VỤ SPA SAO CHO ĐƠN GIẢN NHẤT

2. Kế toán doanh thu bán xăng dầu và phí xăng dầu

Kế toán doanh thu bán xăng dầu và phí xăng dầu

Kế toán doanh thu bán xăng dầu và phí xăng dầu

2.1. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu vào NSNN; Khi bán xăng dầu, phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có phí xăng dầu và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ

2.2. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu; Khi bán xăng dầu, phản ánh doanh thu theo giá bán đã có thuế GTGT và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ

2.3. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu; Khi bán xăng dầu, phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán đã có phí xăng dầu không có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

2.5. Đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu xăng dầu; Khi xuất xăng dầu trả cho đơn vị ủy thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị ủy thác nhập khẩu)

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 156: Hàng hóa

2.6. Trường hợp bán xăng dầu thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

2.6.1. Đơn vị giao hàng đại lý

– Khi xuất xăng dầu giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157: Hàng gửi đi bán

Có TK 155, 156

– Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu; Khi nhận bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về => Lập hóa đơn GTGT theo quy định, phản ánh doanh thu bán hàng và phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

– Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu; Khi nhận bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về => Lập hóa đơn GTGT theo quy định và phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

– Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131, 111, 112

2.6.2. Đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng

– Khi nhận hàng đại lý, ghi: Bên Nợ TK 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi”.

– Khi xuất bán hoặc trả lại hàng cho bên giao hàng, ghi: Bên Có TK 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi”.

– Khi xuất bán xăng dầu nhận đại lý, phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng => Phản ánh số tiền bán hàng xăng dầu đại lý phải trả cho Bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 331: Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán bao gồm cả phí xăng dầu)

– Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, đơn vị nhận bán hàng đại lý phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định và phản ánh doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

– Khi trả tiền bán hàng đại lý cho Bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112,…

2.7. Đối với xăng dầu sử dụng nội bộ ở đơn vị thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu

Khi xuất xăng dầu thuộc diện chịu phí xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 627, 641, 642,… (Giá vốn xăng dầu và phí xăng dầu phải nộp)

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 511: Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn)

2.8. Đối với đơn vị không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu; Khi xuất xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 627, 641, 642,…

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn)

2.9. Khi nộp phí xăng dầu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng

2.10. Khi xuất khẩu xăng dầu

– Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

Nợ TK 112, 131

Có TK 511: Doanh thu bán hàng

– Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng

Có TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)

– Số phí xăng dầu được Nhà nước hoàn lại:

+ Trường hợp số tiền phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu xuất khẩu trong cùng năm tài chính thì số tiền phí xăng dầu được hoàn được hạch toán giảm chi phí kinh doanh hàng xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

+ Trường hợp số phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu thực tế xuất khẩu năm trước (Số phí xăng dầu năm trước được hoàn vào năm sau) => Phản ánh số phí xăng dầu được hoàn vào thu nhập bất thường của các năm được hoàn phí xăng dầu, ghi:

Nợ TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 711: Các khoản thu nhập bất thường

+ Khi nhận được tiền do NSNN hoàn phí xăng dầu, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu).

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA KẾ TOÁN NÊN BIẾT

__ Sưu tầm __

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.6 mới nhất (18-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.6 mới nhất 2024 ngày (18/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.6 đáp ứng Nghị quyết số 110/2023/QH15 về giảm thuế GTGT. Download HTKK V5.1.6 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.6 Mới nhất Tải...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm