Các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thể cho vay không?

bởi | Th7 12, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Những doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi thì dùng để làm gì? Doanh nghiệp đó có thể cho doanh nghiệp khác vay hay không?

1. DN có tiền nhàn rỗi có thể cho DN khác vay không?

– Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP tại Điều 6, Khoản 2quy định về giao dịch tài chính của doanh nghiệp như sau:

“2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

– Căn cứ theo Thông tư 09/2015/TT-BTChướng dẫn chi tiết Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP

Doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thế cho vay không?

Doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thế cho vay không?

+ Tại Điều 4, Khoản 1 quy định về hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng như sau:

“1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (Là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.”

+ Tại Điều 3, Khoản 2 quy định như sau:

“2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a. Thanh toán bằng Séc;

b. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

=> Căn cứ theo các quy định trên, khi doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay tiền không được sử dụng tiền mặt khi vay và trả cho nhau. Trong các giao dịch vay và cho vay lẫn nhau doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SANG TÀI KHOẢN CÔNG TY

2. Quy định về thuế GTGT

– Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTCtại Điều 4, Khoản 8, Điểm b quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần AC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần AC ký hợp đồng cho Công ty AT vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần AC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

– Căn cứ theo quy định trên khoản lãi tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cũng không phải là hàng hóa dịch vụ, nên không phải xuất hóa đơn => Khi cho vay và trả lãi, các doanh nghiệp chỉ căn cứ vào hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản trả lãi,… để lập Phiếu thu và Phiếu chi phù hợp.

>> Xem thêm: THUẾ GTGT, TNCN, TNDN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT – GIA HẠN THỜI HẠN NTN 2022?

3. Hạch toán kế toán

3.1. Đối với hoạt động cho vay tiền

a. Chế độ kế toán

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 quy định về nguyên tắc kế toán của Tài khoản 138 – Phải thu khác như sau:

– Các khoản cho bên khác mượn bằng tài sản phi tiền tệ (Nếu cho mượn bằng tiền thì phải kế toán là cho vay trên Tài khoản 1283);

– Việc hạch toán khoản cho mượn tiền được hạch toán trên Tài khoản 1283 mà không được hạch toán trên Tài khoản 138 (Vì do đây là một khoản cho vay có thể có những rủi ro trong quá trình cho vay, khi hạch toán trên Tài khoản 1283 có thể đánh giá được giá trị tổn thất của khoản tiền đó).

Lưu ý: Trường hợp cho vay không lấy lãi vẫn hạch toán vào Tài khoản 1283.

b. Hạch toán

– Khi cho doanh nghiệp khác vay tiền, ghi:

Nợ TK 1283

Có TK 112

– Phản ánh lãi tiền vay hàng kỳ, ghi:

Nợ TK 138

Có TK 515

– Khi nhận tiền lãi vay, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 138

3.2. Đối với hoạt động đi vay tiền

a. Chế độ kế toán

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 58, Khoản 1 quy định về nguyên tắc kế toán đối với những khoản đi vay như sau:

– Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính => Kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính => Kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

– Nếu khoản vay là ngoại tệ, nguyên tắc như sau:

Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ => Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên tệ và thực hiện theo nguyên tắc:

+ Các khoản vay, nợ bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh;

+ Khi trả nợ, vay bằng ngoại tệ, Bên Nợ Tài khoản 341 được quy đổi theo tỷ giá ghi Sổ kế toán thực tế đích danh cho từng đối tượng;

+ Khi lập Báo cáo tài chính, Số Dư các khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

+ Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

b. Hạch toán

b1. Vay bằng tiền

– Trường hợp vay bằng Đồng Việt Nam (Nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân hàng), ghi:

Nợ TK 111: Tiền mặt (TK 1111)

Nợ TK 112: Tiền gửi Ngân hàng (TK 1121)

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

– Trường hợp vay bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK 111: Tiền mặt (TK 1112) (Vay nhập quỹ)

Nợ TK 112: Tiền gửi Ngân hàng (TK 1122) (Vay gửi vào ngân hàng)

Nợ các TK 221, 222 (Vay đầu tư vào Công ty con, Liên kết, Liên doanh)

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán (Vay thanh toán thẳng cho người bán)

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình (Vay mua TSCĐ)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

– Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (Ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định,… ghi:

Nợ các TK 241, 635

Có các TK 111, 112, 331

b2. Vay chyển thẳng cho người bán để mua sắm hàng tồn kho, TSCĐ, để thanh toán về đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 241 (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 213: TSCĐ vô hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (TK 1332)

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng được ghi nhận bao gồm cả thuế GTGT. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (Ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định kế toán tương tự bút toán ở Mục b1.

b3. Vay thanh toán hoặc ứng vốn (Trả trước) cho người bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí, ghi:

Nợ các TK 331, 641, 642, 811

Có TK 341: Vay và thuê tài chính (TK 3411)

b3. Vay để đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, Liên kết, Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, ghi:

Nợ các TK 221, 222, 228

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

b4. Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:

Nợ TK 635: Chi phí tài chính

Nợ các TK 154, 241 (Nếu lãi vay được vốn hóa)

Có TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

b5. Khi trả nợ vay bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng tiền thu nợ của khách hàng, ghi:

Nợ TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

Có các TK 111, 112, 131

b6. Khi trả nợ vay bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 341: Vay và nợ thuê tài chính (Theo tỷ giá ghi sổ của TK 3411)

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (Theo tỷ giá trên Sổ kế toán của TK 111, 112)

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá).

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

— Sưu tầm —

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm