Hạch toán và Nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp Sản xuất thực phẩm

bởi | Th9 8, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thực phẩm nói riêng có những đặc điểm nghiệp vụ giống nhau. Tuy nhiên, kế toán doanh nghiệp thực phẩm cũng cần lưu ý những công việc quan trọng sau đây để giúp doanh nghiệp thực phẩm quản lý tốt trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện nay, trên thị trường các doanh nghiệp thực phẩm thường phát sinh ra nhiều nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu về kế toán cũng phải cao hơn, cụ thể về nghiệp vụ cơ bản của kế toán doanh nghiệp thực phẩm như sau:

I. Những công việc kế toán doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần làm

Những công việc kế toán doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần làm

Những công việc kế toán doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần làm

1. Vai trò kế toán

– Kế toán DN thực phẩm cần thực hiện hạch toán chính xác và nhanh chóng các nguyên vật liệu, hàng hóa hay thành phẩm nhà máy hoặc xưởng sản xuất cần.

– Kế toán DN thực phẩm tính giá sản xuất, giá vốn hàng hóa trên cơ sở định mức chi phí nguyên liệu, công nhân và các chi phí khác.

– Theo dõi các hóa đơn về hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, các tài sản cố định hay khấu hao các tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

– Kế toán DN thực phẩm cũng cần thực hiện công việc bảo mật các số liệu cho DN.

– Kế toán thực phẩm cần theo dõi tình hình sử dụng vật tư hàng hóa, những quy định đã ban hành để kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình sử dụng.

2. Vai trò làm quản lý kho

– Kế toán DN thực phẩm cần kiểm soát việc xuất hay nhập kho hợp lý, kiểm tra và phân loại hàng hóa. Nếu không có quản kho thì kế toán trực tiếp phân loại hàng để quản lý.

– Kế toán thực phẩm cũng cần xây dựng quy trình quản lý kho bãi; Giám sát thủ kho trong việc quản lý cũng như sử dụng nguyên vật liệu.

– Kế toán cần tổ chức các cuộc kiểm tra về hàng tồn kho với sổ sách kế toán xem hàng có bị hao hụt hay sai sót không.

>> Xem thêm: Hướng dẫn Chi tiết cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

II. Hạch toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu (NVL)

1. Mua nguyên vật liệu trả tiền ngay

Nợ TK 152: Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL.

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 111,112, 141: tổng số tiền phải trả/ đã trả nhà cung cấp.

2. Mua nguyên vật liệu công nợ (Trả sau)

Nợ TK 1521: Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 331: Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

3. Khi thanh toán tiền

Nợ TK 331: Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

Có TK 111 (Nếu trả tiền mặt) hoặc Có TK112 (Nếu trả qua ngân hàng)

4. Khi đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

– Cuối tháng, ghi :

Nợ TK 151: Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT 10%

Có TK 111, 112, 331, 141: Tổng số tiền phải trả/đã trả nhà cung cấp

– Qua đầu tháng khi NVL về tới kho, ghi :

Nợ TK 1521

Có TK 151

5. Mua NVL xuất thẳng cho sản xuất (Không qua kho)

– Mua NVL không qua kho trả tiền ngay

Nợ TK 154: Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 111, 112, 141: Tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

– Mua NVL Xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền, ghi:

Nợ TK 154: Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%.

Có TK 331: Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả

– Trả NVL cho NCC, ghi:

+ Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho, ghi:

Nợ TK 331, 111, 112

Có TK 152

Có TK 1331

+ Thu lại tiền (Nếu có), ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 331

– Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

+ Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 331

Có TK 152

Có TK 1331

+ Được NCC trả lại bằng tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 152

Có TK 1331.

+ Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 331

Có TK 711

>> Xem thêm: Cách hạch toán và xử lý sau khi thanh tra thuế ra quyết định xử phạt

III. Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ

Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ

Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ

1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay, ghi :

Nợ TK 242 (CCDC ngắn hạn; dài hạn)

Nợ TK 1331: Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 111, 112 (Tiền mặt, tiền ngân hàng)

2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 242 (CCDC ngắn hạn; dài hạn)

Nợ TK 1331: Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay)

3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho

3.1. Mua CCDC nhập kho trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 153: Giá mua CCDC chưa thuế

Nợ TK 1331: VAT thường là 10%

Có TK 111, 112, 141: Tổng số tiền đã trả nhà cung cấp

3.2. Mua CCDC nhập kho chưa trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 153 (CCDC ngắn hạn; dài hạn)

Nợ TK 1331: Thuế VAT (Thường là 10%)

Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay)

3.3. Trả tiền mua công cụ dụng cụ, ghi:

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

>> Xem thêm: Hạch toán vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa

IV. Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản cố định

1. Mua TSCĐ trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan)

Nợ TK 1331: Thuế VAT 10%

Có TK 112

2. Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan)

Nợ TK 1331

Có TK 331

3. Trả tiền mua TSCĐ, ghi:

Nợ TK 331: Giá phải trả

Có TK 112, 341

V. Hạch toán nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất

Nợ TK 242.

Có TK 153.

doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

>> Xem thêm: Chi tiết hạch toán mua xe ô tô và các chứng từ. Kế toán cần nắm

VI. Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm

Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm

Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm

1. Ghi nhận doanh thu

– Bán thành phẩm thu tiền ngay, ghi:

Nợ TK 111, 112: Tổng số tiền phải thu/đã thu của khách hàng

Có TK 5112: Tổng giá bán chưa VAT

Có TK 33311: VAT đầu ra (Thường là 10%)

– Thu tiền công nợ, ghi:

Nợ TK 111 (Thu bằng tiền mặt)

Nợ TK 112 (Thu qua ngân hàng)

Có TK 131: Tổng số tiền phải thu/chưa thu của khách hàng

2. Ghi nhận giá vốn

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào thì làm theo nguyên tắc đó (Thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền)

Nợ TK 632

Có TK 155

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

* Chiết khấu thương mại

– Trường hợp khách hàng mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng.

– Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (Đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu .

– Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511, ghi:

Nợ TK 511

Nợ TK 33311

Có TK 131, 111, 112

* Hàng bán bị trả lại

– Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu khách hàng => Bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó, ghi:

Nợ TK 511: Giá bán chưa VAT

Nợ TK 33311: VAT

Có TK 131, 111, 112: Tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho khách hàng

– Giảm giá vốn => Xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó, ghi:

Nợ TK 155

Có TK 632

– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 641

Nợ TK 1331

Có TK 331, 111, 112,…

* Giảm giá hàng bán, ghi:

Nợ TK 511

Nợ TK 33311

Có TK 111, 112, 131

>> Xem thêm: Hướng dẫn các bước làm hạch toán thuế nhập khẩu TT200

VII. Bút toán chi phí DN

1. Bút toán lệ phí môn bài

– Hạch toán chi phí lệ phí môn bài, ghi:

Nợ TK 642: Tài khoản chi phí lệ phí môn bài

Có TK 3338: Tài khoản lệ phí môn bài

– Nộp thuế lệ phí môn bài, ghi:

Nợ TK 3338.

Có TK 111, 112

2. Hạch toán chi phí tiền lương

Nợ TK 642: Tài khoản chi phí

Có TK 334

3. Tài khoản trích bảo hiểm xã hội

– Trích tính vào chi phí doanh nghiệp

Nợ TK 642: Tài khoản chi phí

Có TK 3383, 3384, 3385

– Trích vào tiền lương công nhân viên, bộ phận sản xuất, ghi:

Nợ TK 334

Có TK 3383, 3384, 3385

– Trả lương, ghi:

Nợ TK 334 ( Trừ các khoản trích vào chi phí lương ) trả cả bộ phận sản xuất.

Có TK 111;112.

VIII. Hạch toán phân bổ chi phí CCDC; TSCĐ vào Chi phí quản lý

Nợ TK 642: Tài khoản nhận chi phí

Có TK 242, 214 , 153

IX. Hạch toán các chi phí khác của DN hạch toán thẳng vào TK 642

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 141, 331

* Tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch, phản ánh doanh thu không bao gồm thuế, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333: Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)

* Không tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh doanh thu bao gồm cả thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333: Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)

– Ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156,…

– Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)

Có các TK 111, 112,…

– Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được giảm (Nếu có), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 3333

Có TK 711: Thu nhập khác.

>> Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

— Sưu tầm —

 

Banner footer bài viết phần mềm Maxv Accounting

Tham khảo Phần mềm & Thông tin liên hệ Maxv

Phần mềm Kế toán


+ Maxv Accounting (Cho thuê)

+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

Thông tin Liên hệ


+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

+ Hotline: 0382 325 225

+ Kinh doanh: 0862 325 225

Thông tin khác


+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Facebook: Trang chủ

+ Nghiệp vụ: 0987 667 405

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm