Những bước cơ bản để lên được báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Maxv. Mời bạn đọc tham khảo.

07 Bước lên báo cáo tài chính trên Phần mềm Maxv

Giao diện cơ bản của phần mềm Maxv Online
Giao diện cơ bản của phần mềm Maxv Online

>> Xem phần mềm: PHẦN MỀM KẾ TOÁN MAXV ONLINE – ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Bước 1: Khai báo cáo thông tin cơ sở

Bước 2: Khai báo các danh mục như danh mục tài khoản; danh mục khách hàng(nhà cung cấp, nhân viên); dang mục hàng hoá, danh mục vụ việc …

Bước 3: Cập nhật các số dư đầu kỳ cho các danh mục

Bước 4: Cập nhật các chứng từ phát sinh

Bước 5: Thực hiện các thao tác cuối kỳ như tính khấu hao TSCĐ, CCDC; tính giá vốn; Các bút toán kết chuyển cuối kỳ; cá bút toán phân bổ cuối kỳ…

Bước 6: Kiểm tra đối chiếu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết khi lên báo cáo

Kiếm tra Tk 242 với bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ’

Kiểm tra Tk 214 với bảng tính khấu hao TSCĐ

Kiểm tra Tk 156, 152, 153 với tổng hợp nhập xuất tồn

Kiểm tra Tk 1331, 3331 với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra

Bước 7: Lên báo cáo tài chính

Bảng cân đối phát sinh

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@gmail.com