Tính Năng

Kế toán tổng hợp

Cho phép hạch toán các bút toán một nợ nhiều có hoặc nhiều nợ một có.

Tự động phân bổ, kết chuyển chi tiết theo vụ việc, hợp đồng, bộ phận.

Cho phép quản lý số liệu liên năm

Cho phép định nghĩa năm tài chính khác ngày 01/01.

Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Cho phép in Phiếu thu, Phiếu chi, UNC theo mẫu.

Cho phép thực hiện thu, chi nhiều khách hàng

Tự động tính tỷ giá ghi số, hạch toán chênh lệch tỷ giá.

Theo dõi chi tiết tình hình tiền vay từng khế ước.

Theo dõi số dư quỹ tiền mặt, tại các ngân hàng.

Quản lý công nợ mua vào và bán ra theo nhiều phương án

Quản lý công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý công nợ theo hợp đồng mua, hợp đồng bán

Quản lý công nợ chi tiết đến từng hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Quản lý công nợ theo từng công trình, hạng mục công trình.

Quản lý tồn kho vật tư

Cho phép khai báo tài khoản hạch toán ngầm định (gồm TK kho, Tk giá vốn, Tk doanh

thu, Tk chênh lệch, …) tự động hạch toán trên Phiếu nhập, phiếu xuất vật tư.

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất vật tư:

  • Nhập trước xuất trước
  • Giá đích danh
  • Giá trung bình tháng
  • Giá trung bình di động

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Cho phép theo dõi các thay đổi của tài sản: Tăng/giảm nguyên giá, điều chuyển,

thôi khấu hao, giảm tài sản.

Tự động tính khấu hao hàng tháng

Tự động tạo bút toán phân bổ khấu hao cuối kỳ

Hệ thống báo cáo đa dạng

Báo cáo thuế

Tự động lên các báo cáo thuế theo đúng thông tư chuẩn mực của BTC

Tự đông đẩy sổ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Báo cáo tài chính

Tự động lên báo cáo tài chính đúng theo chuẩn mực của BTC

Cho phép người dùng khai báo, sửa đổi lại cách tính báo cáo tài chính và mẫu

biểu

Báo cáo quản trị

Báo cáo tài chính so sánh nhiều kỳ

Báo cáo tài chính so sanh nhiều đơn vị cơ sở

Báo cáo phân tích tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo vòng quay hàng hóa vật tư

Facebook chat