Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / 04 LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT

04 LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) TRONG DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT

Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền, Thuyết minh báo cáo tài chính. Bài viết chia sẻ thông tin chi tiết về các báo cáo, mời bạn đọc cùng tìm hiểu!

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DN

– Khái niệm: là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

– Kết cấu: Gồm 2 phần tài sản và nguồn vốn, được sắp xếp như sau:

Mối quan hệ giữa các khoản mục trên B01-DN

* Tài sản được chia thành: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

* Nguồn vốn được chia thành: Nguồn vốn ngắn hạn (nguồn vốn tạm thời) và nguồn vốn dài hạn (nguồn vốn thường xuyên)

Trong đó: Nguồn vốn dài hạn = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu

=> mối quan hệ giữa nguồn vốn và tài sản như sau:

NWC = TSNH – Nợ ngắn hạn

NWC = (Nợ dài hạn + VCSH) – TSDH

Trong đó: NWC là nguồn vốn lưu động thường xuyên 

Từ công thức trên, sẽ có các trường hợp xảy ra:

TH1: NWC > 0, mô hình tài trợ này có mức độ rủi ro tài chính thấp, nhưng chi phí sử dụng vốn cao.

TH2: NWC = 0, mô hình tài trợ này tạo ra sự cân bằng giữa rủi ro và chi phí sử dụng vốn.

TH3: NWC < 0: mô hình tài trợ này có mức độ rủi ro tài chính cao, nhưng chi phí sử dụng vốn thấp.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD

– Khái niệm: là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán.

– Kết cấu gồm 3 phần:

+ Doanh thu

+ Chi phí

+ Lợi nhuận

– Một số chỉ tiêu để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DN:

+ Doanh thu thuần từ bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu.

+ Giá vốn hàng bán: là tổng chi phí sản xuất của số sản phẩm, hàng hóa được tiêu thụ ở trong kỳ.

+ Chi phí bán hàng: Chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí phát sinh cho quản lý chung toàn doanh nghiệp.

+ Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoặc EBIT = Doanh thu thuần – Tổng chi phí cố định kinh doanh- Tổng chi phí biến đổi.

+ Lợi nhuận trước thuế = EBIT – Lãi vay vốn phải trả trong kỳ

+ Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế*(1- thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp)

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

– Khái niệm: là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình thu – chi tiền tệ trong một thời kỳ nhất định.

– Kết cấu: Báo cáo LCTT phân loại theo ba hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Cash flow from operating activities) = Là các khoản thu chi liên quan đến việc sản xuất, marketing và tiêu thụ các hàng hóa dịch vụ

Thu vào:

+ Tiền thu bán hàng

+ Tiền thu khác

Chi ra:

+ Chi mua nguyên vật liệu

+ Chi trả lương

+ Chi nộp thuế TNDN

+ Chi trả lãi vay

  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (Cash flow from investment activities) = Là các khoản thu chi liên quan đến việc đầu tư hoặc thanh lý các tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính khác

Thu vào:

+ Tiền thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

+ Tiền thu hồi các khoản cho vay

+ Lãi vay, cổ tức được chia

Chi ra:

+ Tiền chi đầu tư TSCĐ

+ Tiền chi cho vay

+ Tiền góp vốn, mua cổ phần

  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash flow from financing activities) = Là các khoản thu chi liên quan đến việc huy động vốn và hoàn trả vốn cho chủ nợ và cổ đông

Thu vào:

+ Tiền thu từ phát hành cổ phần

+ Tiền vay

+ Tiền thu từ phát hành trái phiếu

Chi ra:

+ Chi trả vốn gốc vay

+ Chi trả cổ tức

+ Mua lại cổ phần, mua lại trái phiếu

4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

– Khái niệm: là một báo cáo tài chính giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ và chi tiết.

– Những nội dung chủ yếu trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính :

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III- Chế độ kế toán áp dụng

IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

V- Các chính sách kế toán áp dụng

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

VII- Những thông tin khác

– Lưu ý khi sử dụng báo cáo tài chính:

+ Bản báo cáo tài chính chỉ phản ánh những dữ kiện tài chính, chưa phản ánh đầy đủ các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng

+ Phản ánh theo giá gốc, không phản ánh theo giá thị trường

+ Các nhà quản lý có thể tác động vào những con số trên bản báo cáo tài chính 

+ Lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá trị thực của tài sản và hiệu quả công ty

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0862 325 225

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!