03 Sai sót lớn Kế toán tiền lương thường gặp | Cần lưu ý

bởi | Th8 16, 2022 | Tài chính - Kế toán | 0 Lời bình

Kế toán làm việc trong doanh nghiệp không thể tránh được những sai sót, đặc biệt là sai sót của kế toán tiền lương. Mời bạn đọc cùng tham khảo để không gặp phải những sai sót này.

Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như:

– Bảng chấm công;

– Bảng theo dõi công tác;

– Phiếu làm thêm giờ;

– Hợp đồng lao động;

– Hợp đồng khoán.

=> Vì vậy đòi hỏi người kế toán phải thật sự chính xác, tỉ mỉ, chỉ cần một sai xót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới Doanh nghiệp.

Maxv chia sẻ những điều cần tránh khi thực hiện tác nghiệp hoặc hoàn thiện các thủ tục chứng từ kế toán tiền lương, cụ thể như sau:

1. Về chứng từ

– Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan: Mẫu phiếu thu, phiếu chi không đúng mẫu; Các phiếu chu, phiếu chi không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng; Phiếu chi thiếu định khoản kế toán, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ; Không ghi dòng “Đã nhận đủ số tiền viết bằng chữ”, dòng “Chứng từ gốc kèm theo”.

Sai sót lớn Kế toán tiền lương thường gặp là gì?

Sai sót lớn Kế toán tiền lương thường gặp là gì?

– Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.

– Một số khoản chi trên 200.000 đồng không có Hóa đơn tài chính.

– Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi,…; Không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8/3, chi cho tài trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong Doanh nghiệp => Phải điều chỉnh lấy từ quỹ.

– Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính => Cần thống kê để loại ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế như:

+ Thanh toán chi khoán tiền điện thoại chỉ có danh sách ký nhận, không có hóa đơn kèm theo => Đúng ra phải có hóa đơn tài chính, còn việc khoán chỉ là căn cứ để khống chế mức chi.

+ Chi phí thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn tài chính (Mặc dù nó là chi phí thực tế của Doanh nghiệp).

+ Thanh toán chi phí qua qua thẻ Mastercard chỉ kèm sao kê của Ngân hàng, không có chứng từ gốc kèm theo.

– Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian.

– Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình.

– Ngày trên Đề nghị thanh toán sau ngày Hóa đơn tài chính.

– Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không logic.

– Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ.

>> Xem thêm: Những sai sót cần tránh khi làm kế toán lương phải biết

1.1. Chi phí cho nhân viên

– Các bảng lương thiếu không có chữ ký của người nhận tiền.

– Một số khoản chi công tác phí khoán chi theo danh sách ký nhận không có diễn giải, thể hiện đi công tác lưu động trên 15 ngày/tháng.

– Chi ăn ca theo mức cố định tháng hoặc chi ăn ca theo số ngày/đơn giá nhưng không có bảng chấm công lưu kèm.

– Chi làm thêm giờ không có giấy báo làm thêm giờ.

– Chi từ Quỹ Dự phòng mất việc làm cho đào tạo tại chức CBNV, không có tài liệu giải trình về sự thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động bị mất việc làm.

1.2. Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu

– Bảng kê thu mua hàng nông sản ghi chưa đầy đủ địa chỉ, số chứng minh thư của người bán hàng.

– Thanh toán chi phí xăng dầu: Thanh toán trên cơ sở thực chi ghi trên theo hóa đơn tài chính, không có định mức.

1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí dịch vụ mua ngoài

– Chi sửa chữa vật dụng hỏng không có giấy báo hỏng, chi phí sửa chữa xe không có biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật của tài sản trước khi đưa vào sửa chữa, không có tờ trình xin duyệt kinh phí, chỉ có hóa đơn tài chính.

– Chi sửa chữa lớn không có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.

– Chi sửa chữa lớn đó ghi nhận vào tăng nguyên giá TSCĐ nhưng không có Biên bản đánh giá của bộ phận kế toán về thời gian sử dụng ước tính của tài sản sau sửa chữa là cơ sở trích khâú hao của đơn vị.

– Chi đào tạo học nghiệp vụ thiếu Quyết định cử di học, Chương trình kế hoạch học tập làm việc, chỉ có đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính.

>> Xem thêm: Chi phí tiền Lương thưởng tháng 13 Kế toán xử lý thế nào?

1.4. Chi phí bằng tiền

– Chi phí cấp phát quà tết không có danh sách đính kèm

– Khoản chi hội nghị khách hàng không có danh sách khách hàng mời đính kèm

– Một số khoản chi hội thảo, hội nghị thiếu danh sách đại biểu, các khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị không có ký nhận của từng người mà chỉ có tờ trình xin thanh toán của bộ phận văn phòng.

– Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách không thể hiện rõ tiếp khách nào

1.5. Thanh toán công nợ

– Đơn vị thực hiện chi trả tiền hàng cho bên thứ 3 không phải là đại diện theo pháp luật của người cung cấp hàng hóa cũng như không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

– Chi tiếp khách không ghi rõ tiếp khách nàu

1.6. Việc ký kết hợp đồng còn chưa đúng theo quy định của pháp luật, chưa chặt chẽ

– Một số hợp đồng khi ký kết hợp đồng kinh tế còn căn cứ theo pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989.

– Hồ sơ mời thầu không yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu đã thực hiện cho gói thầu tương tự để có tiêu chí đánh giá chính xác, … Ngoài ra trong hồ sơ thầu cũng không yêu cầu nhà thầu gửi kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập hoặc quyết toán thuế của nhà thầu. Trong hồ sơ mời thầu của các gói thầu xây lắp chỉ yêu cầu là “doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế có mức tăng trưởng hoặc duy trì ở mức ổn định” nhưng không nêu rõ cụ thể mức ổn định đó là như thế nào.

– Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp, người ký kết hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp này, tuy nhiên không có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

1.7. Thực hiện ký kết hợp đồng vượt phân cấp

Theo Quyết định phân cấp tài chính của đơn vị đối với các đơn vị cấp dưới, có thể ký vượt cấp hoặc chia nhỏ giá trị hợp đồng.

1.8. Chưa ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng bổ sung

Một số hợp đồng đã hết hiệu lực thi hành hoặc các điều khoản hợp đồng không còn phù hợp nhưng các đơn vị vẫn chưa ký lại hoặc ký bổ sung phụ lục hợp đồng.

1.9. Chưa thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng

Một số hợp đồng mua vật tư, hàng hóa trong điều khoản cam kết đã ghi rõ thời gian bên bán phải giao hàng nhưng khi thực hiện bên bán đã giao hàng chậm so với quy định. Tuy nhiên đến khi thanh toán và thanh lý hợp đồng chưa có Biên bản xác nhận nguyên nhân chậm tiến độ và chưa đề cập đến vấn đề vi phạm điều khoản tiến độ thực hiện hợp đồng.

1.10. Chưa theo dõi chặt chẽ các hợp đồng

– Một số đơn vị chưa có sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế đã ký và tình hình thực hiện các hợp đồng này.

– Một số hợp đồng hết hiệu lực chưa tổ chức thanh lý theo quy định.

>> Xem thêm: Chi tiết hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương

2. Về hạch toán

Chưa thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng

Chưa thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng

– Hạch toán nội dung không đúng tài khoản đối ứng.

– Hạch toán một số nghiệp vụ không có cơ sở hoặc không kịp thời hoặc bị trùng 2 lần.

– Hạch toán thu tiền và chi trả tiền chưa kịp thời.

– Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền: Ví dụ:

+ Một số đơn vị lập phiếu thu và hạch toán trước khi thực thu tiền dẫn đến số dư quỹ tiền mặt trên Sổ kế toán chênh lệch so với kiểm kê thực tế tại thời điểm kết thúc niên độ => Nguyên nhân là do cuối tháng kế toán đã lập phiếu thu và hạch toán doanh thu đối với khoản doanh thu thực hiện trong tháng nhưng đến tháng sau các đơn vị cấp dưới mới nộp tiền về quỹ.

+ Kế toán đơn vị căn cứ vào Hóa đơn mua bán hàng của các bộ phận gửi về để hạch toán khoản thu tiền của khách hàng => Do đó không phản ánh chính xác thời điểm chuyển tiền của các bộ phận.

– Lập phiếu chi và hạch toán được thực hiện sau khi đã chi tiền.

– Quản lý thu chi tiền mặt không chặt chẽ như việc nộp tiền mặt về quỹ không kịp thời theo quy định. Ví dụ khi thu bưu điện phí của các đơn vị đều có quy định: “Định kỳ hàng ngày, các đối tượng thuê thu có trách nhiệm đến phòng Kế toán bưu điện Quận/Huyện quyết toán hóa đơn và nộp đủ số tiền đã thu từ khách hàng,…” => Tuy nhiên các đối tượng thuê thu không nộp tiền kịp thời về bưu điện theo từng ngày.

– Ghi nhận thiếu trong hệ thống tài khoản kế toán của đơn vị số dư tiền gửi tại một số ngân hàng (Phát hiện thông qua thủ tục đối chiếu xác nhận Số dư với Ngân hàng).

– Không mở sổ quỹ hoặc mở nhưng ghi chép không đúng trình tự nhập, xuất quỹ nên Sổ quỹ tiền mặt của một số ngày còn có hiện tượng dư âm; Hoặc khi có sự chênh lệch giữa Sổ kế toán và tiền mặt kiểm kê thực tế rất khó phát hiện ra các nguyên nhân chênh lệch.

– Một số đơn vị không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt

3. Về lưu trữ chứng từ

– Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm; Tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí => Điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn.

– Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp, khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

>> Xem thêm: BỘ CHỨNG TỪ THUÊ XE Ô TÔ CỦA CÁ NHÂN (GIÁM ĐỐC – CÁN BỘ CAO CẤP)

— Sưu tầm —

 

Banner Dùng thử phần mềm kế toán maxv miễn phí

THAM KHẢO SẢN PHẨM PHẦN MỀM CÔNG TY MAXV

Phần Mềm Kế toán

Liên hệ Nhận tư vấn Phần Mềm Bán Hàng
+ Maxv Pro Vĩnh viễn (Offline)

+ Maxv Online (Cho thuê)

+ Maxv Pharmacy (Dược phẩm)

+ Đăng ký: Nhấn tại đây

+ Hotline: 0382 325 225

+ Facebook: Trang chủ

 

+ Shop Maxv Pharmacy (Dược)

+ Shop Maxv VLXD (Vật liệu XD)

+ Mail: Softmaxv@ gmail.com

 

Bài viết gần đây

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện...

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup Phần mềm kế toán hộ kinh doanh Maxv-01

DANH MỤC TIN TỨC

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.9 mới nhất (08-05-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.9 mới nhất 2024 ngày (08/05). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang Download HTKK...

Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Dưới đây là Hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Chi phí kế toán và Chi phí tính thuế + Chi phí kế toán là áp dụng theo luật kế toán + Chi phí tính thuế là áp dụng theo luật thuế Khi phát...

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

07 Lợi ích phần mềm kế toán Doanh nghiệp không thể phủ nhận

Anh chị đã bao giờ tự hỏi, tại sao phần mềm kế toán lại trở nên cần thiết như vậy trong việc vận hành một doanh nghiệp không? Từ việc tự động hoá các công việc ghi chép đến phân tích tài chính, phần mềm kế toán đảm nhận vô vàn trách nhiệm để giúp doanh nghiệp phát...

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.8 mới nhất (01-03-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.8 mới nhất 2024 ngày (01/03). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh Download HTKK V5.1.8 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai...

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải HTKK v5.1.7 mới nhất (29-01-2024) | Hỗ trợ kê khai thuế

Tải về phần mềm HTKK v5.1.7 mới nhất 2024 ngày (29/01). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Download HTKK V5.1.7 | Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Mới Nhất Tải HTKK V5.1.7 Mới nhất Tải thêm: Tải iTaxviewer...

Phần mềm Maxv Accounting
Laptop Phần mềm kế toán Maxv Accounting
Đăng ký Trải nghiệm